Scroll to top
© 2020 AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ
Share
 • Możliwość tankowania Avgas 100LL i Pb 95
 • Częstotliwość 130.780 MHz
 • AKTUALNOŚCI

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Rozpoczęto realizację jednego z największych oświatowych projektów o wartości ponad      39 mln zł pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Beneficjentem projektu jest Miasto Zielona Góra, a jego uczestnikami 4 tysiące uczniów publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z następujących szkół:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 „Budowlanka”
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Elektronik”
 3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 „Ekonomik”
 4. Zespół Szkół Technicznych
 5. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
 6. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Specjalnych
 7. Zespół Szkół Zawodowych PBO
 8. Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ
 9. Lubuska Akademia Rzemiosła
 10. Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego

Celem projektu realizowanego do 30 kwietnia 2023 roku jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy, co przyczyni się do zwiększenia szans absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego na zatrudnienie.

Działania realizowane w projekcie ukierunkowane są na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez: kursy, szkolenia, warsztaty, dodatkowe zajęcia specjalistyczne na uczelni oraz nauczycieli poprzez: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia.

Ponadto uczniowie i nauczyciele odbywają praktyki/staże zawodowe u pracodawców i przedsiębiorców. Nastąpi również rozwój doradztwa zawodowego, którym objęci są uczestnicy projektu. Dzięki temu uczniowie zdobędą wiedzę o swoim potencjale, predyspozycjach, planowaniu dalszej kariery zawodowej oraz zasadach rządzących rynkiem pracy. Dodatkowo 40 pracowni szkolnych zostanie wyposażonych/doposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Powyższe działania pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, a w rezultacie podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Mieście Zielona Góra.

Partnerami w projekcie są:

 1. Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.
 2. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
 4. Aeroklub Ziemi Lubuskiej
 5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze
 6. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
 7. Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.