Scroll to top
© 2020 AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ
Share
  • Możliwość tankowania Avgas 100LL i Pb 95
  • Częstotliwość 130.780 MHz
  • AKTUALNOŚCI

Aeroklub Ziemi Lubuskiej

PROFESJONALNE KADRY W ZIELONEJ GÓRZE

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności, warunków oraz atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zielonej Górze. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie potencjału oraz dostępności bazy techniczno-dydaktycznej ZST im. M. Kopernika w Zielonej Górze w Partnerstwie z AZL, na potrzeby nowoczesnego kształcenia zawodowego.

Projekt obejmuje swoim zakresem następujące podmioty działające na terenie Miasta Zielona Góra:

Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze oraz Aeroklub Ziemi Lubuskiej.

Przedmiotem projektu jest budowa od podstaw Centrum Szkolenia Mechaników Lotniczych wraz z dostawą wyposażenia oraz modernizacja pomieszczeń do prowadzenia nauki praktycznej zawodu w Zespole Szkół Technicznych.

W ramach projektu zrealizowane zostanie:

A. Modernizacja istniejącej infrastruktury
1. Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze.

B. Budowa/rozbudowa istniejącej infrastruktury
1. Aeroklub Ziemi Lubuskiej

C. Wyposażenie/doposażenie
1. Aeroklub Ziemi Lubuskiej

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Zielona Góra i Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.

Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w dniu 27 lipca 2023 r. Całkowita wartość projektu wynosi 5.351.356,41 PLN, wydatki kwalifikowalne 2.687.598,37 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 2.165.354,67 PLN. Wkład własny Aeroklubu Ziemi Lubuskiej  514.278,70 PLN. Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 20 sierpnia 2023 r.

Aktualizacja projektu w związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 5 września 2023 r.
Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 15 września 2023 r.

Aktualizacja projektu w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie z dnia 16 października 2023 r.
Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 15 listopada 2023 r.

Aktualizacja projektu w związku z podpisanym aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie z dnia 28 listopada 2023 r.
Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – 30 listopada 2023 r.

Aktualizacja projektu w związku z podpisanym aneksem nr 4 do umowy o dofinansowanie z dnia 29 października 2021 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 3.2.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.